Εκτύπωση
Κατηγορία: Προσωπικό
Από τις 20.12.2013, ο Τομές Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών του ΤΑΠΙΤ (ΝΠΔΔ) λειτουργεί ως ΝΠΙΔ υποχρεωτικής ασφάλισης με την επωνυμία "Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ)" σύμφωνα με όσα ορίζονται στο  ΦΕΚ 3259/20-12-2013 τεύχος Β'.

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά τον Τομέα Φαρμακοϋπαλλήλων θα πρέπει από τις 02/01/2014 να απευθύνονται στο ΤΑΥΦΕ, Χαλκοκονδύλη 56
Τηλ. 210-5289574, 210-5289545, 210-5289546, 210-5289547, 210-5289525, 210-5289528, 210-5289531