τρυφων θεοδωρος

Μετοβασικόμήνυμα«Μαζίανοίγουμεδρόμους»ξεκίνησεσήμεραΤετάρτη15ΙουνίουηΕτήσιαΤακτικήΓενικήΣυνέλευσητουΣΕΒστοΚέντροΠολιτισμού«ΕλληνικόςΚόσμος».ΚατάτιςαρχαιρεσίεςπουπραγματοποιήθηκανανανεώθηκεηεμπιστοσύνηστοΔιοικητικόΣυμβούλιοτουΣΕΒ.ΗεγχώριαβιομηχανίαφαρμάκουεκπροσωπείταιεκνέουστοΔιοικητικόΣυμβούλιοαπότονπρόεδροτηςΠανελλήνιαςΈνωσηςΦαρμακοβιομηχανίας,ΘεόδωροΤρύφων.

Ηπροώθησητωναναπτυξιακώναιτημάτωντουκλάδου,ηυλοποίησητουδυναμικούεπενδυτικούπλάνου,ηδιαμόρφωσημιαςολιστικήςφιλοεπενδυτικήςπολιτικήςκαιηάρσητωνεπενδυτικώναντικινήτρωνγιατηφαρμακοβιομηχανίαβρίσκονταιψηλάστηνατζέντατουκ.Τρύφων.

Οίδιοςδίνονταςτοστίγματηςθητείαςτουδήλωσε:

«ΑποτελείιδιαίτερητιμήπουεκλέχθηκαμέλοςτουΔιοικητικούΣυμβουλίουτουΣΕΒ.Οιπροκλήσειςπουκαλούνταινααντιμετωπίσουνοιβιομηχανίεςκαιοιεπιχειρήσειςτηςχώραςμαςείναισημαντικές,εξαιτίαςτηςμεγάληςαβεβαιότηταςστιςαγορέςκαιτουαυξανόμενουπληθωρισμού.Ηαντιμετώπισητωνπροβλημάτωνπουσυνεπάγεταιηκρίσηπουέχειξεσπάσεικαιηανάγκηπροσαρμογήςστονψηφιακόμετασχηματισμόκαιτηνπράσινημετάβασηαποτελούνβασικέςπροτεραιότητες.Παράλληλα,ηορθήαξιοποίησητωνκονδυλίωντουΤαμείουΑνάκαμψηςπροςόφελοςτηςελληνικήςπαραγωγήςοδηγείσεσταθερούςκαιβιώσιμουςρυθμούςανάπτυξης.Οδρόμοςγιατηνανάπτυξητηςοικονομίαςπερνάμέσααπότηνελληνικήβιομηχανίακαιπαραγωγή.Παράγουμεωςχώραγιαναμειωθείτοδυσθεώρητοέλλειμμαεμπορικούισοζυγίου.Στόχοςμας,ηβιομηχανίαναφθάσειστο15%τουΑΕΠτηνεπόμενηοκταετία.

ΟΣΕΒσυνεχώςαναπτύσσεταικαιπροσαρμόζεταιστιςσύγχρονεςανάγκεςτηςκοινωνίας.Έτσι,ηδιασύνδεσητηςπανεπιστημιακήςκοινότηταςμετηναγοράεργασίαςκαιτωνεπιχειρήσεωνμεταπανεπιστημιακάιδρύματακαιτουςερευνητικούςφορείς,δημιουργείτιςαπαραίτητεςπροϋποθέσειςγιατηνπροώθησητηςκαινοτομίας.Ενκατακλείδι,ηπορείατηςελληνικήςβιομηχανίαςχαρακτηρίζεταιαπότοτρίπτυχο:Ψηφιακόςμετασχηματισμός,καινοτομίακαιπράσινημετάβαση».

300x300 copy
300x300 webinars 2023
vian
SIGNATURE PAD BANNER 2

Flash not installed.

300X300pharmacorner

Web Banner χάρτης Pharmacorner.gr