Μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου με εκπροσώπους της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ –ΔΗΜΑΡ και την ενημέρωση που έγινε από τον πρόεδρο του ΠΦΣ, η κυρία Εύη Χριστοφιλοπούλου κατέθεσε την εξής Ερώτηση για το θέμα του Ωραρίου προς τον Υπουργό Υγείας κ. Ξανθό:

arvanitis

Τα κριτήρια προτεραιότητας στην ίδρυση φαρμακείων I. Ανάλυση των κριτηρίων του άρθρου 3 Ν. 1963/91 και II. Ζητήματα νομιμότητας των ΚΥΑ 82829/29.10.2015 6915/29.01.2016. 
Από τον δικηγόρο Χρήστο Αρβανίτη

Ο παρών διαδικτυακός χώρος αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας «Noufio» (εφεξής «η Εταιρεία»), που εδρεύει στην Ν. Ιωνία, οδός Λεωφ. Ηρακλείου 224, 14231,  τηλ. 2102775219.

Ο/Η επισκέπτης/τρια ("χρήστης") του Διαδικτυακού Χώρου, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, σχεδιασμό ιστοσελίδας, ψηφιακών εικόνων, γραφικών και υλικού πολυμέσων (ήχος, κινούμενη εικόνα - video) και βάσεων δεδομένων, δίνει τη συγκατάθεσή του στους παρακάτω Όρους Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Διαδικτυακού Χώρου. Η επίσκεψη και χρήση του Διαδικτυακού Χώρου αυτομάτως σηματοδοτεί την αποδοχή των Όρων Χρήσης που παρατίθενται παρακάτω.

Σε περίπτωση διαφωνίας του, ο επισκέπτης οφείλει να μην κάνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση του Διαδικτυακού Χώρου. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Χώρου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του Διαδικτυακού Χώρου. Η χρήση του Διαδικτυακού Χώρου ακόμη και μετά από τυχόν αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Στόχος του Διαδικτυακού Χώρου είναι να παρέχει αποτελεσματική επικοινωνία και φαρμακευτική ενημέρωση προς τους φαρμακοποιούς. Τμήματα του ιστότοπου περιλαμβάνουν ενημερωτικό ή άλλο υλικό που απευθύνεται αυστηρά στους φαρμακοποιούς / εργαζόμενους στον χώρο της υγείας.
Με την εγγραφή και επομένως  αποδοχή των όρων χρήσης, ο / η επισκέπτης / τρια δηλώνει ότι είναι φαρμακοποιός ή εργαζόμενος στον χώρο της υγείας και επομένως μπορεί να έχει πρόσβαση στις σελίδες του pharmacorner.gr που απευθύνονται αποκλειστικά σε αυτούς.
Απαγορεύεται αυστηρά η εγγραφή στον ιστότοπο και πρόσβαση στις σελίδες ειδικά για τους φαρμακοποιούς από το κοινό. Εφόσον οι διαχειριστές του pharmacorner.gr διαπιστώσουν ότι κάποια εγγραφή μέλους δεν έγινε από φαρμακοποιό ή άλλο εργαζόμενο στο χώρο της υγείας, οφείλει να προχωρήσει σε άμεση διαγραφή του.

Περιορισμός ευθύνης της Εταιρείας

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο Διαδικτυακό Χώρο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα, επικαιρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητά των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή για τα αποτελέσματά τους. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του Διαδικτυακού Χώρου παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, ως προς την καταλληλότητά τους για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένου σκοπού. Ο χρήστης, αναγνωρίζοντας το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του περιεχομένου του Διαδικτυακού Χώρου, παραμένει ο ίδιος μοναδικός υπεύθυνος για την προσήκουσα έρευνα, επαλήθευση, αξιολόγηση και αξιοποίηση, κατά την κρίση του, των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Συνεπώς, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κτλ.) υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης του Διαδικτυακού Χώρου ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή τη χρήση των υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών και περιεχομένων της Εταιρείας ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Στις παραπάνω αιτίες συνομολογείται ρητά ότι συμπεριλαμβάνονται ενδεχόμενα σφάλματα ή παραλείψεις κατά την ηλεκτρονική καταχώριση των παρεχόμενων πληροφοριών, καθώς και σφάλματα, παραλείψεις ή τεχνικοί λόγοι οποιασδήποτε φύσεως, που επηρεάζουν ή αναστέλλουν για εύλογο χρονικό διάστημα τη λειτουργία του Διαδικτυακού Χώρου ή/και των υπηρεσιών του.
Επίσης η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο Διαδικτυακός Χώρος ή οποιαδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές "servers", μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών, παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περιπτώσεις πλημμελούς λειτουργίας του Διαδικτυακού Χώρου ή εν γένει αδυναμίας ή πλημμελούς παροχής των υπηρεσιών της εξαιτίας τυχαίων γεγονότων ή λόγων ανωτέρας βίας ή λόγων που προκαλούνται από υπαιτιότητα άλλων φορέων.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα προσθηκών, αφαιρέσεων ή άλλων τροποποιήσεων στον Διαδικτυακό Χώρο και στις παρεχόμενες μέσω αυτού πληροφορίες ή/και υπηρεσίες, καθώς και αλλαγών στους τρόπους αναζήτησης των πληροφοριών, κατά την απόλυτη κρίση της.
Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου η πρόσβαση στο Διαδικτυακό Χώρο και στις υπηρεσίες του να είναι, κατά το δυνατόν, συνεχής και αδιάλειπτη. Ωστόσο, επιφυλάσσεται του εύλογου δικαιώματός της να διακόπτει τη λειτουργία του Διαδικτυακού Χώρου ή/και των επιμέρους υπηρεσιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του συστήματος χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση του χρήστη.

Χαρακτήρας μη ιατρικών/φαρμακευτικών συμβουλών-Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Διαδικτυακό Χώρο, αποτελούν προσφορά προς τον επισκέπτη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δεν μπορούν να θεωρηθούν σε καμιά περίπτωση ότι αποτελούν ιατρικές, φαρμακευτικές ή άλλου είδους συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε τέτοια σχέση μεταξύ της Εταιρείας και του επισκέπτη του Διαδικτυακού Χώρου ή προτροπή προς επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.
Η Εταιρεία παρέχει ενημερωτικές υπηρεσίες και μόνο και σε καμία περίπτωση δεν παρακινεί στην αγορά ή/και στη χρήση συγκεκριμένου φαρμάκου, ουσίας, προϊόντος ή υπηρεσίας τρίτου. Οι επισκέπτες χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες του Διαδικτυακού Χώρου με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχόμενων πληροφοριών με τις πηγές καθώς και με ειδικευμένους συμβούλους (φαρμακοποιούς, γιατρούς κτλ.).

Οι απόψεις που εκφέρονται στο Διαδικτυακό Χώρο από στελέχη της Εταιρείας ή τρίτους είναι απολύτως προσωπικές και δεν έχουν κανένα χαρακτήρα προωθητικό, παρακινητικό, συμβουλευτικό ή άλλο. Αναφορές σε απόψεις, γνώμες, συνεντεύξεις, εμπορικές ή μη ενέργειες και προσφορές τρίτων γίνονται χωρίς καμία εγγύηση ορθότητας και δεν δεσμεύουν την Εταιρεία, αλλά αποκλειστικά τα πρόσωπα που τις εκφράζουν ή τις πραγματοποιούν.
Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε διαφορά δημιουργηθεί μεταξύ των χρηστών και τρίτων προς την Εταιρεία προσώπων, από οποιαδήποτε τυχόν αξίωση, απαίτηση και ζημία θετική ή/και αποθετική κάθε είδους και φύσης, γνωστή ή/και άγνωστη, μελλοντική ή γεγενημένη, ακόμη και αν αυτή δεν μπορεί να προβλεφθεί ρητά, που τυχόν προκύψει σε κάθε περίπτωση με τέτοιου είδους διαφορά και από την εν γένει χρήση του Διαδικτυακού Χώρου.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του Διαδικτυακού Χώρου, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία του Διαδικτυακού Χώρου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, διατίθενται δε στους χρήστες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει μερικά ή ολικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, πλην της περίπτωσης της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ για μη εμπορική, προσωπική ή ακαδημαϊκή/εκπαιδευτική χρήση και σε αυτή την περίπτωση μόνον με την ένδειξη της προέλευσής του από το Διαδικτυακό Χώρο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον Διαδικτυακό Χώρο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Η χρήση του Διαδικτυακού Χώρου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το Διαδικτυακό Χώρο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας. Ο επισκέπτης / χρήστης του Διαδικτυακού Χώρου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρεία από κακή, παράνομη ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

"Δεσμοί" (links) προς άλλους διαδικτυακούς χώρους

Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς χώρους, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών χώρων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Διαφημίσεις

Η ιστοσελίδα περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Η δικαιούχος δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών, ως και οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Η δικαιούχος δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να της καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.

Newsletters - Ενημερωτικά Δελτία

Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης του Διαδικτυακού Χώρου λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Βlog

Στο blog είναι δυνατή ή συμμετοχή σε συζητήσεις με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET ( NETIQUETTE ).Οι επισκέπτες θα πρέπει σέβονται την προσωπικότητα των προσώπων προς τα οποία απευθύνεται η σχετική επικοινωνία τους, και θα απευθύνονται σε αυτά με τρόπο σύννομο, ευγενή και ευπρεπή.
Η χρήση προσβλητικών, συκοφαντικών και εν γένει άκοσμων χαρακτηρισμών ή εκφράσεων απαγορεύεται και δίδει το δικαίωμα στους Διαχειριστές να διαγράφουν τα μηνύματα αλλά και να κοινοποιούν εάν αυτό είναι δυνατό τα στοιχεία των παραβαινόντων στις δέουσες Αρχές και στους θιγόμενους για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους,
Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να αξιώσει από τον υπεύθυνο κάθε ζημία που τυχόν υποστεί από τέτοια συμπεριφορά.

Τα μηνύματα και oι συνομιλίες που λαμβάνουν χώρα θα πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ' οιονδήποτε τρόπο πρόσωπα και καταστάσεις.
Οι απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζουν οι χρήστες επισκέπτες μέσω αυτού του τρόπου δεν υιοθετούνται από το Δικτυακό μας Χώρο.
Οι επισκέπτες αλλά και οι συμμετέχοντες σε αυτές τις συζητήσεις θα πρέπει να αξιολογούν και να ελέγχουν το περιεχόμενο των απαντήσεων και σε καμία περίπτωση να μην το θεωρούν ως προτροπή.
Απαγορεύεται ρητά η χρήση της ιστοσελίδας για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από προσωπικό. Ενδεικτικά, απαγορεύεται απολύτως η εκμετάλλευση του για προώθηση εμπορικών μηνυμάτων πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων και μηνυμάτων σεξουαλικού περιεχομένου.
Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση οι διαχειριστές του blog διατηρούν το δικαίωμα να θεσπίσουν λογαριασμούς και να αποκλείσουν οριστικά κάθε μέλος.
Η ιστοσελίδα έχει σκοπό την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών αλλά και την απάντηση σε ερωτήματα. Παρακαλούνται όσοι απαντούν σε ερωτήματα συναδέλφων να προτρέπουν σε σύννομες διαδικασίες. Πριν ζητήσετε / ρωτήσετε κάτι ακολουθήστε τους παρακάτω απλούς κανόνες:
Τα μηνύματα σας θα πρέπει να είναι γραμμένα στα Ελληνικά και όχι greeklish (γραφή ελληνικών με λατινικούς χαρακτήρες).

Μη γράφετε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ούτε τον τίτλο του μηνύματος αλλά ούτε και το περιεχόμενό του. Εκτός του ότι είναι κουραστικό για αυτόν που διαβάζει το μήνυμα με τους κεφαλαίους χαρακτήρες, γενικότερα ο συγκεκριμένος τρόπος γραφής στον χώρο του Internet σημαίνει ότι "φωνάζετε", οπότε η άσκοπη και συνεχή χρήση τους είναι δυνατόν να προκαλέσει παρεξηγήσεις. Όταν θέλετε να τονίσετε κάτι χρησιμοποιήστε με μέτρο έντονους (bold) χαρακτήρες.

Ο τίτλος των μηνυμάτων θα πρέπει να αποτελεί μια σύντομη περιγραφή του περιεχόμενου τους, καθώς και να είναι όσο το δυνατόν πιο «κατατοπιστικός», έτσι ώστε να μην παραπλανόνται οι αναγνώστες.
Τα μηνύματά θα πρέπει να δημοσιεύεται η θεματολογία (τίτλος - περιγραφή) του οποίου σχετίζεται με το περιεχόμενο των μηνυμάτων.
Ελέγξτε το μήνυμά σας, αφού το αποστείλετε για αβλεψίες που τυχόν αλλοιώνουν το νόημα του .
Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα δεν είναι ανάγκη να κάνετε παράθεση σε ολόκληρο το προηγούμενο μήνυμα, παρά μόνο στο σημείο στο οποίο αναφέρεστε.

Τα μηνύματα (μήνυμα) των μελών μπορεί να εκφράζουν τις προσωπικές τους απόψεις, αλλά παρακαλούνται οι συμμετέχοντες στην όσο το δυνατόν πληρέστερη τεκμηρίωση των απόψεών τους.

Φροντίστε να μη δυσφημίζετε οποιοδήποτε αλλά να παραθέτετε επιχειρήματα σε χαμηλούς τόνους.

Σε περίπτωση που αντιγράφετε κάποιο κείμενο ή απόσπασμα κειμένου από άλλη ιστοσελίδα (site) ή από κάποια άλλη έντυπη ή μη πηγή, θα πρέπει υποχρεωτικά  να αναφέρετε και την προέλευση του κειμένου στο τέλος του.
Πρέπει να είστε προσεκτικοί να μην χρησιμοποιείτε εκφράσεις εκείνες που μπορεί να προσβάλλουν την προσωπικότητα των συμμετεχόντων στις συζητήσεις.

Οι συμμετέχοντες συμφωνούν να μην τοποθετούν δυσφημιστικό, προσβλητικό ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που μπορεί να παραβιάζει τους νόμους του Ελληνικού κράτους.

Οι συμμετέχοντες  θα πρέπει να υποβάλουν τις ερωτήσεις - σχόλιά τους στις σωστές Θεματικές ενότητες,  να βάζουν περιγραφικούς και κατανοητούς τίτλους στις δημοσιεύσεις τους , να υποβάλουν τα ερωτήματα τους με κατανοητό και περιγραφικό τρόπο δίνοντας λεπτομέρειες όταν το είδος της ερώτησης το απαιτεί, να αποφεύγουν τίτλους με λέξεις όπως Βοήθεια-sos-help κλπ

Οι συμμετέχοντες κατανοούν ότι η Ομάδα Διαχείρισης του blog αποτελείται από διακεκριμένα μέλη της κοινότητάς του τα οποία σαν κύριος στόχος τους έχουν την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία του Διαδικτυακού

Οι συμμετέχοντες κατανοούν και αποδέχονται ότι οι διαχειριστές του blog διατηρούν σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να διορθώνουν τις προσβλητικές λέξεις, να διαγράφουν εξ' ολοκλήρου τα προσβλητικά ή ανάρμοστα μηνύματα.

Οι συμμετέχοντες κατανοούν και αποδέχονται ότι οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να αφαιρέσουν, μεταφέρουν ή και να «κλειδώσουν» σχόλια σε κάθε περιοχή του Διαδικτυακού Χώρου που, κατά την κρίση τους, δε συμφωνούν με τους Όρους Χρήσης του Διαδικτυακού Χώρου.

Απαγορεύονται αυστηρά τα μηνύματα σχετικά με παράνομο λογισμικό ή μεθόδους εξουδετέρωσης της προστασίας λογισμικού (Crack, Serial, Key Generator) καθώς και συνδέσμους (links) για ιστοσελίδες με τέτοιο περιεχόμενο, καθώς και μηνύματα που περιγράφουν μη νόμιμες πράξεις ή προτρέπουν σε αυτές.

Απαγορεύονται αυστηρά οι διαφημίσεις οποιουδήποτε είδους χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Διαχειριστή. Επίσης απαγορεύεται το spamming (αποστολή ανεπιθύμητου ή διαφημιστικού μηνύματος) είτε δημόσια είτε με προσωπικά μηνύματα.

Απαγορεύονται αυστηρά τα μηνύματα, αγγελίες ή προσφορές για διάθεση απαγορευμένων από την ισχύουσα νομοθεσία αγαθών (περιλαμβάνονται αγγελίες για προϊόντα που θίγουν τους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας όπως ταινίες σε DiVX, DVD-R, VCD και ηχογραφημένες εκτελέσεις μουσικών έργων σε ψηφιακά αρχεία mp3, wma, wav κλπ.

Συστηματική υποβολή μηνυμάτων ή θεμάτων που ως στόχο έχουν να δημιουργήσουν έριδες, αντιδικίες, καυγάδες ή άσχημο κλίμα στη ζωή του blog.

Απαγορεύονται αυστηρά τα μηνύματα με προσωπικές επιθέσεις ή με την χρήση ειρωνικών, χλευαστικών, απειλητικών, ρατσιστικών και προσβλητικών εκφράσεων και προσωπικών χαρακτηρισμών. Οι όποιες προσωπικές αντιπαραθέσεις θα πρέπει να γίνονται σε κόσμιο επίπεδο, και σε ήπιο τόνο, ώστε να μην προσβάλλεται ο συνομιλητής.Σε κάθε περίπτωση, υπογραφές που δεν τηρούν τους κανόνες θα αφαιρούνται άμεσα ο χρήστης θα λαμβάνει σχετική προειδοποίηση.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Διαδικτυακού Χώρου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Η οποιαδήποτε παραχώρηση, χορήγηση προθεσμίας ή μη εφαρμογή ενός ή περισσότερων από τους παρόντες όρους εκ μέρους της Εταιρείας δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση, προσωρινή ή οριστική, μερική ή ολική, από οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση πηγάζει από αυτούς ή από το νόμο.

Η Εταιρεία μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να απαιτήσει την πλήρη και ολοκληρωτική εφαρμογή τους.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του επισκέπτη / χρήστη των Διαδικτυακού Χώρου και των υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

300x300 02 PAN MAK THRAK 18
300x300 VELTRAS

Flash not installed.

Flash not installed.

banner-dynamiki