Η περαίωση κάθε ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος πραγματοποιείται με την καταβολή φόρου επιπλέον εκείνου που τυχόν βεβαιώθηκε με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκε.

Για τον υπολογισμό του φόρου, τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%).

Το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται με συντελεστή προοδευτικότητας, ανάλογα με τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα, από το 1 έως το 1,3.


Στο τελικό ποσό που προκύπτει από τους ως άνω υπολογισμούς, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%).
Το ποσό του φόρου της προηγούμενης παραγράφου προσαυξάνεται αν υπάρχουν παραβάσεις ή άλλα επιβαρυντικά στοιχεία, ή αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη.

Ο φαρμακοποιός που επιθυμεί να ρυθμιστούν οι ανέλεγκτες υποθέσεις, υποχρεούται να καταβάλλει το είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της συνολικής οφειλής που αναγράφεται στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από πεντακόσια (500) ευρώ.

Τα υπόλοιπα ποσά φόρου εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, που περιλαμβάνονται στο Ειδικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα και αφορούν τις ρυθμιζόμενες ανέλεγκτες υποθέσεις του επιτηδευματία, καταβάλλονται ως ακολούθως:
α) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, σε έξι (6), κατ’ ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις και χωρίς το ποσό της κάθε δόσης να υπολείπεται των πεντακοσίων (500) ευρώ, με εξαίρεση την τελευταία δόση.
β) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με εξαίρεση την τελευταία δόση.
γ) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με εξαίρεση την τελευταία δόση.
δ) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι πάνω από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
ε) Όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνον εντός του οποίου το Εκκαθαριστικό Σημείωμα έγινε αποδεκτό και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των αντίστοιχων επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται
σχετική ειδοποίηση του υπόχρεου.

Σε περίπτωση που ολόκληρο το οφειλόμενο, κατά την παράγραφο 1, ποσό καταβληθεί μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται έκπτωση ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του ποσού αυτού.

Υποθέσεις που αφορούν δηλώσεις των διαχειριστικών περιόδων που έκλεισαν από 1.1.2008 έως και 31.12.2009, υπάγονται στην παραπάνω περαίωση  ανέλεγκτων υποθέσεων, υπολογιζόμενου στο οικείο Εκκαθαριστικό Σημείωμα ποσού φόρου εισοδήματος ίσου με το 1/2 του ελάχιστου ποσού. Τα ελάχιστα αυτά ποσά είναι πεντακόσια (500) ευρώ, προκειμένου για επιτηδευματία που τήρησε βιβλία Β' κατηγορίας και επτακόσια (700) ευρώ για επιτηδευματία που τήρησε βιβλία Γ' κατηγορίας.

Αν περαιωθούν όλες οι υπαγόμενες ανέλεγκτες χρήσεις και εξοφληθεί η συνολική οφειλή που προκύπτει βάση του Εκκαθαριστικού Σημειώματος και των οικείων πρακτικών συμβιβασμού, αντίστοιχα, αίρεται η υποχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων κατά
το άρθρο 21 του ΚΒΣ όσον αφορά τις περαιωθείσες χρήσεις μέχρι και τη χρήση 2005.

Ήδη έχει ξεκινήσει η αποστολή σημειωμάτων από την εφορία προς τις επιχειρήσεις.


Επιμέλεια:
Μόσχοβας Γεώργιος
λογιστής-φοροτεχνικός Α’ Τάξης
300x300 SYFA 24
300x300 PFS Domestic Violence Banner
pesffa24
300x300 webinars 2023
vian
SIGNATURE PAD BANNER 2

Flash not installed.

300X300pharmacorner
300x300 VELTRAS