DownloadPDFΣτο ΦΕΚ 1902/Β/4.9.2009 δημοσιεύτηκε η κάτωθι Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 

 Α. Στο ΦΕΚ 1847/Β/3.9.09 δημοσιεύτηκαν οι κάτωθι υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Αποφασίζεται η υπαγωγή των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων
FENTANYL/SANDOZ
, που περιέχουν την ουσία FENTANYL, στον Πίνακα Γ΄, της παρ. 2, του άρθρου 1, του ν. 3459/2006.
Ορίζονται ως μέγιστη ημερήσια δόση για τα ανωτέρω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα (διαδερμικά έμπλαστρα) τα 300 mg/hr.
Τα ανωτέρω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα μπορούν, με ευθύνη του γιατρού, να χορηγούνται με ειδική συνταγή ναρκωτικών, σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών.
Αν η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί σε περίπτωση καρκινοπαθών, χορηγείται άλλο φάρμακο ή συμπληρωματική αγωγή, ύστερα από άδεια της διεύθυνσης υγείας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, η οποία ισχύει για έναν (1) μήνα.

DownloadPDFΣτο ΦΕΚ Α 115/15.7.2010 δημοσιεύτηκε ο Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».
Στο άρθρο 10 του ανωτέρω νόμου, πέραν των διατάξεων που αφορούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, για τις οποίες έχουν ήδη δοθεί αναλυτικές οδηγίες, υφίστανται και οι ρυθμίσεις της παρ. 18, με τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992, που αναφέρονται στους χρόνους που αναγνωρίζονται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

 


 Σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 53-62 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ. Α΄/15.7.2010) περί «ενιαίου συστήματος ρύθμισης οφειλών» προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της ρύθμισης των νέων διατάξεων υπό το πρίσμα της χρηστής διοίκησης, θα πρέπει, μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (15.10.2010 – για τη ρύθμιση των οφειλών με ευνοϊκό τρόπο), όλες οι ενέργειες των υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που αφορούν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, να υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ασφάλισης Εσόδων της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενόψει της νέας Υποδιεύθυνσης Παρακολούθησης – Λήψης Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης, η οποία θα συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 19 (οργανωτικά και λειτουργικά θέματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ τ. Α΄ 66/11.5.2010). 

Με αφορμή προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο συνταγών που εκτελέστηκαν σε ιδιωτικά φαρμακεία, σε ό,τι αφορά στον τρόπο χορήγησης των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων
-Forsteo (Teripatadine) και Preotact (Parathormone) που ενδείκνυνται «…για τη θεραπεία της εγκαταστημένης οστεοπόρωσης…» (έγγραφό μας με αριθμ. πρωτ. Γ55/757/15.4.2010) και
-Viread (Tenofovir Disiproxil Fumarate), μόνο για την ένδειξη «Λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας B»,
σας υπενθυμίζουμε ότι οι γιατροί του Ιδρύματος που συνταγογραφούν τα εν λόγω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, αλλά και οι ελεγκτές γιατροί που θεωρούν τις εν λόγω συνταγές, θα πρέπει:

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 121/2008 άρθρο 2, παρ. 1, εδάφ. ζ΄, θ΄, ι΄, και παρ. 2 και 3, οι θεράποντες γιατροί υποχρεούνται:

Άρθρο 2, παρ. 1

…………………………………………
ζ. Να μην επαναλαμβάνουν τη συνταγή φαρμάκων, εφόσον από τη δοσολογία, που υποχρεωτικά αναγράφεται στη συνταγή, και τον χρόνο λήψης δεν δικαιολογείται η ανάλωση των χορηγηθέντων με την προηγούμενη συνταγή.

θ. Να αναγράφουν μόνο μία μονάδα ιδιοσκευάσματος στις περιπτώσεις οξέων περιστατικών, όταν εκτιμούν ότι η διάγνωση δεν είναι απόλυτα ασφαλής και κρίνουν ότι γι’ αυτόν τον λόγο δεν υπάρχει βεβαιότητα για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Περισσότερα της μιας μονάδας ιδιοσκευάσματα, και μέχρι δύο, συνταγογραφούνται μόνο εφόσον κρίνεται απολύτως αναγκαίο να συνεχιστεί η συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή του ασθενούς, για χρονικό διάστημα για το οποίο δεν επαρκεί η μία μονάδα, και πάντως για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός (1) μηνός, σύμφωνα με τη δοσολογία του γιατρού. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις συσκευασίες που περιέχουν μία δόση, για τις συσκευασίες ιδιοσκευασμάτων απαραιτήτων για φαρμακοτεχνικές εργασίες, για τις επαναλαμβανόμενες συνταγές και για τις συνταγές με θεραπεία μέχρι έναν (1) μήνα.

ι. Να χορηγούν «επαναλαμβανόμενη συνταγή» τρίμηνης διάρκειας, μόνο για παθήσεις της ειδικότητάς τους, στους ασθενείς-ασφαλισμένους που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και ακολουθούν σταθερή θεραπευτική αγωγή. Για την εν λόγω συνταγή χρησιμοποιούνται τρία συνεχή φύλλα του συνταγολογίου. Το κάθε φύλλο εκτελείται χωριστά ανά μήνα από τον φαρμακοποιό. Το δεύτερο ή τρίτο φύλλο της «επαναλαμβανόμενης συνταγής» μπορεί να προσκομίζεται στο φαρμακείο για εκτέλεση και μέχρι 5 ημέρες νωρίτερα ή αργότερα από την αναγραφόμενη στο κάθε φύλλο ημερομηνία.

Άρθρο 2, παρ. 2
Οι αγροτικοί γιατροί υποχρεούνται να συνταγογραφούν μόνο μία μονάδα ιδιοσκευάσματος. Εξαιρετικά, και μόνο σε περίπτωση χορήγησης ενέσιμων διαλυμάτων μιας δόσης εκάστου, ο αγροτικός γιατρός δύναται να αναγράφει, πέραν της μίας μονάδας ιδιοσκευάσματος, όση ποσότητα απαιτείται για την κάλυψη της θεραπείας. Επίσης, συνταγογραφούν για χρονίως πάσχοντες ασφαλισμένους, συνταγή για θεραπεία μέχρι ενός (1) μηνός, καθώς και «επαναλαμβανόμενη συνταγή» τρίμηνης διάρκειας, μόνο βάσει γνωμάτευσης του γιατρού ειδικότητας. Η γνωμάτευση ισχύει για όσο χρόνο έχει καθορίσει ο γιατρός ειδικότητας, και πάντως όχι πέραν της διετίας από την έκδοσή της……………………………………………

Άρθρο 2, παρ. 3
Η μη τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, ανεξάρτητα τυχόν ποινικών ευθυνών, αποτελεί, για τους ιατρούς του ΕΣΥ, καθώς και τους μονίμους ή επί συμβάσει γιατρούς των ασφαλιστικών οργανισμών, πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κάθε κατηγορία.

Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε, όταν οι γιατροί συνταγογραφούν, για ασφαλισμένους μας που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και ακολουθούν σταθερή φαρμακευτική αγωγή, φαρμακευτικά προϊόντα των οποίων η συσκευασία ή οι συσκευασίες που συνταγογραφούνται για μηνιαία θεραπεία δεν καλύπτουν με ακρίβεια τη θεραπεία μηνός (30 ημέρες), αλλά μικρότερο χρονικό διάστημα, π.χ. 4 εβδομάδες (28 ημέρες), να μη συνταγογραφούν επιπλέον εμβαλάγια για να καλύψουν το υπολειπόμενο διάστημα των 2-3 ημερών του μήνα (γιατί με αυτόν τον τρόπο γίνεται υπέρβαση της θεραπείας μηνός). Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, οι γιατροί μπορούν να εκδίδουν, ως αναφέρεται ανωτέρω, «τρίμηνη επαναλαμβανόμενη συνταγή».

Στις 2 Ιουλίου του 2010, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ECJ) εξέδωσε την απόφαση του σχετικά με τις ώρες λειτουργίας των φαρμακείων (υπόθεση C-393/08). Το ECJ απεφάνθη ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν είναι εφαρμόσιμη στα εθνικά συστήματα που κανονίζουν τις ώρες λειτουργίας και τις διακοπές των φαρμακείων, καθώς και όπου υπάρχουν εξαιρέσεις από τα συστήματα αυτά.

Δεδομένου ότι έχει διαπιστωθεί, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΟΓΑ, μεγάλος αριθμός περιπτώσεων που αφορούν στη λανθασμένη αναγραφή ποσοστού συμμετοχής από συνταγογράφους γιατρούς, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι για τον καθορισμό του ποσοστού συμμετοχής των ασφαλισμένων στη δαπάνη αγοράς των φαρμάκων τηρούνται οι υπ' αριθμόν 7/οικ. 1143/21.12.1990, 7/οικ. 1144/21.12.1990, 7/οικ. 319/1.4.1992 και Φ7/οικ. 1624/4.11.1999 Υπουργικές Αποφάσεις, καθώς και οι διατάξεις του Νόμου 2676/1999 και του Νόμου 3518/06. Εφιστούμε την προσοχή σας, κατά την έκδοση συνταγών, στην τήρηση των προβλεπομένων από τη νομοθεσία διατάξεων.

 

Υποκατηγορίες

Ενημέρωση από τα υπουργεία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τον ΕΟΦ και τους φορείς υγείας σχετικά με τις τιμές και τον τρόπο διάθεσης των φαρμάκων.

Ενημέρωση από τα ασφαλιστικά ταμεία σχετικά με την εκτέλεση των συνταγών, τα ποσοστά συμμετοχής των φαρμάκων και τη σήμανση των προϊόντων.

Οι νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα που διέπουν τη φαρμακευτική νομοθεσία, καθώς και οι εγκύκλιοι των Υπουργείων σχετικά με τη φαρμακευτική δαπάνη, περίθαλψη και φροντίδα.

Τα προεδρικά διατάγματα που καθορίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των βοηθών φαρμακείου.

Φορολογικά στοιχεία για τον φαρμακοποιό και την επιχείρησή του.

300x300 noufio banner 19 copy
300x300 Clinical Trials 19 01

Flash not installed.

Flash not installed.

300X300NewPharmaCorner