Αρ. Πρωτ. 1032274/Δ15ΕΞ/11.3.2010

Σε σχέση με το ερώτημα που μας θέσατε, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :
Από την 15.3.2010 επιβάλλονται οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ στις συναλλαγές.
Στην εγκύκλιο ΠΟΛ 1018/6.3.2010 αναφέρεται ότι «…όσον αφορά τις λιανικές πωλήσεις φαρμάκων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές των φαρμάκων, βάση των Δελτίων Τιμών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας  περιλαμβάνουν ΦΠΑ με τους παλαιούς συντελεστές ΦΠΑ, γίνεται δεκτό να αποδοθεί ο φόρος με τους παλαιούς συντελεστές μέχρι την αναθεώρηση των τιμών αυτών, κατά την οποία θα ληφθούν υπόψη οι νέοι αυξημένοι συντελεστές. […]
 

 Για τη χορήγησή τους απαιτείται συνταγή σε διπλή κόκκινη διαγράμμιση και θεωρημένη από τη Νομαρχία (στρογγυλή σφραγίδα Νομαρχίας). 

Γενικά

1. Σε κάθε συνταγή πρέπει να είναι γραμμένα μέχρι τρία είδη φαρμάκων και όχι περισσότερα των δύο εμβαλλαγίων ανά φάρμακο. Εάν τα εμβαλλάγια είναι περισσότερα των δύο ανά φάρμακο, η συνταγή  θα πρέπει να γράφει: «χρόνια πάθηση - θεραπεία μηνός» εάν πρόκειται για απλή συνταγή, ή «χρόνια πάθηση» εάν πρόκειται για επαναλαμβανόμενη (ειδικά για το ΙΚΑ, με το νέο Π. Δ. 121/2008, δίδεται η δυνατότητα χορήγησης συνταγής με αγωγή διάρκειας 2 μηνών στην ίδια συνταγή).

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Όταν  πρόκειται για ενέσιμα μονοδοσικά φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, μπορούν να γραφούν παραπάνω από δύο εμβαλλάγια, χωρίς την ένδειξη «χρόνια πάθηση - θεραπεία μηνός».
 
2. Οι επαναλαμβανόμενες συνταγές γράφονται σε τρία διαφορετικά  φύλλα και  πάνω σε κάθε φύλλο θα καθορίζεται ποια εκτέλεση είναι: 1η, 2η ή 3η. Συνταγή που γράφει δίμηνη ή τρίμηνη θεραπεία δεν εκτελείται (μόνο για το ΙΚΑ, με το νέο Π. Δ. 121/2008, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης συνταγής με αγωγή διάρκειας 2 μηνών στην ίδια συνταγή (ένα φύλλο) μόνο για ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και ακολουθούν σταθερή θεραπευτική αγωγή. Για την εν λόγω συνταγή απαιτείται θεώρηση από τον αρμόδιο ελεγκτή ιατρό του Ιδρύματος).
 
3. Όλες οι συνταγές εκτελούνται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την αναγραφή τους από τον συνταγογράφοντα ιατρό. Εξαιρείται η περίπτωση που είναι θεωρημένες από τον ελεγκτή ιατρό πέρα των 5 ημερών, οπότε εκτελείται την ημέρα της θεώρησης.  Για τις επαναλαμβανόμενες συνταγές, το δεύτερο ή τρίτο φύλλο τους μπορεί να εκτελείται μέχρι και πέντε ημέρες νωρίτερα ή αργότερα από την αναγραφόμενη στο φύλλο ημερομηνία.
 
4. Οι συνταγές όλων των Ασφαλιστικών Ταμείων  πρέπει να αριθμούνται εντός πέντε ημερών, και να γράφονται στα βιβλία υποβολής κάθε τέλος του μήνα.
 
5. Πρέπει να είναι συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία της συνταγής ενιαίου τύπου (ο κωδικός Νοσοκομείου δεν είναι απαραίτητος σε κανένα Ασφαλιστικό Ταμείο, ούτε στον ΟΓΑ).
 
6. Εάν η συνταγή έχει μία συμμετοχή τότε δεν χρειάζεται να συμπληρώνεται από τον φαρμακοποιό η στήλη με το κόστος της συμμετοχής του ασφαλισμένου σε κάθε φάρμακο, αλλά μόνο η συνολική συμμετοχή.

Επίσης, κάθε συνταγή εκτελείται με ότι ποσοστό συμμετοχής έχει αναγράψει ο γιατρός, με σφραγίδα και υπογραφή του, καθώς με το Π. Δ. 121/2008 το αναγραφόμενο ποσοστό συμμετοχής από τον συνταγογράφοντα ιατρό δεσμεύει τον φαρμακοποιό κατά την εκτέλεση της συνταγής, και σε οποιαδήποτε διαφορά κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας καταλογίζεται στον συνταγογράφοντα ιατρό. Σε περίπτωση που σε μία συνταγή δεν αναγράφεται το ποσοστό συμμετοχής από τον ιατρό, η συμμετοχή υπολογίζεται αυτοδίκαια στο 25%. 

Θεωρήσεις

1. Όταν η αξία των φαρμάκων υπερβαίνει τα 150€, η συνταγή θέλει θεώρηση.

2. Συνταγές ασφαλιστικών ταμείων που φέρουν φάρμακα του Ν. 1729/87, , πλην των αναφερόμενων στην κατηγορία Δ και ΓΣ του Ν. 1729/87, θέλουν θεώρηση ανεξαρτήτως ποσού και αξίας.

3. Τα 89 φάρμακα υψηλού κόστους εξαιρούνται από τη θεώρηση ανεξαρτήτως αξίας.

4. Για τον ΕΔΟΕΑΠ, η στρογγυλή σφραγίδα του ταμείου νοείται και ως θεώρηση και ως εκ τούτου δε χρειάζεται επιπλέον θεώρηση όταν η αξία των φαρμάκων υπερβαίνει τα 150€. Σημειωτέον ότι ούτως ή άλλως η στρογγυλή σφραγίδα του ΕΔΟΕΑΠ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση όλων των συνταγών του.

5. Για το ΤΥΠΕΤ απαιτείται θεώρηση:
• στις συνταγές η αξία των οποίων ξεπερνά τα 100€ (και όχι τα 150€), μόνο όταν δεν έχουν συνταγογραφηθεί από ιατρούς του ταμείου.
• στις συνταγές άνω των 880,00€ απαιτείται η έγκριση της υγειονομικής επιτροπής του ΤΥΠΕΤ, ανεξαρτήτως αν έχει συνταγογραφηθεί από ιατρούς του ταμείου.

6. Οι συνταγές του ταμείου εκτελωνιστών (ΤΑΠΕΠΑ) θα εκτελούνται από τα φαρμακεία εφόσον αναγράφουν φαρμακευτικά σκευάσματα με ταινία γνησιότητας (κουπόνι) ανεξαρτήτως συνολικού χρηματικού ύψους, αποκλειστικά και μόνο όταν φέρουν υπογραφή και σφραγίδα «ΙΑΤΡΟΣ ΤΑΠΕΠΑ».

7. Στον ΟΑΕΕ, σύμφωνα με την εγκύκλιο 59/2010, δεν απαιτείται θεώρηση στις εξής περιπτώσεις:
• Για τις συνταγές του ΟΑΕΕ όταν η περιοχή εκτέλεσης της συνταγής απέχει πάνω από 30 χλμ. από το τμήμα ΟΑΕΕ που υπάγεται ο ασφαλισμένος.
• Όταν η περιοχή διαμονής του ασφαλισμένου είναι νησί, στο οποίο δεν υπάρχει υπηρεσία του Οργανισμού, και εφόσον στις ανωτέρω περιοχές δεν υπηρετούν ιατροί άλλων φορέων.
Επίσης σύμφωνα με την εγκύκλιο 59/2010 του ΟΑΕΕ επισημαίνεται ότι:
• Λόγω προσωρινής έλλειψης ελεγκτών ιατρών στις περισσότερες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΑΕΕ και μέχρις ότου συναφθούν οι νέες συμβάσεις με ελεγκτές γιατρούς, οι συνταγές, η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσόν των 150€, θα αποστέλλονται με φαξ στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΑΕΕ, προκειμένου να θεωρηθούν από τον αρμόδιο ελεγκτή ιατρό (εφόσον σε αυτή υπηρετεί ελεγκτής ιατρός). Εν συνεχεία, θα επιστρέφονται με τον ίδιο τρόπο, ώστε να επισυναφθούν στην πρωτότυπη συνταγή, η οποία θα εκτελείται από το φαρμακοποιό.
• Δίνεται η δυνατότητα θεώρησης των συνταγών, και μάλιστα σε απομακρυσμένες, ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, και από ελεγκτές ιατρούς άλλου φορέα (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κτλ.), εάν ο ΟΑΕΕ δεν διαθέτει ελεγκτές ιατρούς.
• Συνταγές που έχουν εκτελεστεί με την ένδειξη του προϊστάμενου των περιφερειακών τμημάτων ΟΑΕΕ «άνευ ελεγκτού ιατρού» θα εξοφλούνται στα φαρμακεία, με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεσή τους έχει γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας και τους όρους της Συλλογικής Σύμβασης Προμήθειας Φαρμάκων. 

Μερική εκτέλεση συνταγής

Η μερική εκτέλεση συνταγής, σύμφωνα με το Π. Δ. 121/2008, επιτρέπεται υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Εάν κάποιος πελάτης δεν επιθυμεί κάποιο φάρμακο, ο φαρμακοποιός δεν μπορεί να τον υποχρεώσει να το πάρει. Τότε συμπληρώνει στη συνταγή την άρνηση του ασφαλισμένου να το πάρει και υπογράφει ο ασφαλισμένος τη σημείωση αυτή επί της συνταγής.
2. Όταν δεν υπάρχουν για εκτέλεση της συνταγής όλα τα φάρμακα, τότε χορηγούνται όσα φάρμακα έχουμε.
3. Όταν γράφονται στη συνταγή περισσότερα από τρία φάρμακα, οπότε χορηγούμε τα τρία πρώτα.
4. Όταν γράφονται περισσότερα από δύο εμβαλλάγια ανά φάρμακο χωρίς την επισήμανση «χρόνια πάθηση - θεραπεία μηνός», οπότε χορηγούμε μόνο δύο εμβαλλάγια.
5. Εάν ο ασφαλισμένος δεν επιστρέψει στο φαρμακείο για να παραλάβει τα χρωστούμενα φάρμακα, τότε η συνταγή καταχωρείται μερικώς, με όσα φάρμακα του είχαν δοθεί όταν είχε προσκομίσει τη συνταγή. 

Τα λεγόμενα LIFESTYLE φάρμακα χορηγούνται σε όλα τα ταμεία μόνο όταν συνοδεύονται από γνωμάτευση
(εκτός του ΤΥΠΕΤ, που ανήκει σε άλλο καθεστώς και το οποίο μέχρι νεωτέρας, τα χορηγεί κανονικά όπως πριν).

α) Τα ορθοπαιδικά και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα διατίθενται με ειδικές προϋποθέσεις από κάθε Ασφαλιστικό Ταμείο.

β)Τα επί παραγγελία ιατροτεχνολογικά προϊόντα, που είναι μόνο όσα κατασκευάζονται για συγκεκριμένο ασθενή (ειδικά παπούτσια κλ.π.),  δίδονται  σύμφωνα με γραπτή συνταγή γιατρού με τίτλο ειδικότητας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ή γιατρού με τίτλο ειδικότητας ορθοπαιδικής ή διπλωματούχου μηχανολόγου-μηχανικού που διαθέτει και τους δύο σχετικούς τίτλους ειδίκευσης στην εμβιομηχανική, σε επίπεδο μεταπτυχιακού και στη βιοϊατρική τεχνολογία σε επίπεδο διδακτορικού.

Τα ανωτέρω προϊόντα διατίθενται στους ασθενείς , μόνο εφόσον συνοδεύονται από τα ακόλουθα έγγραφα:
            1. έντυπο αναγνώρισης προϊόντος
            2. το όνομα του συνταγογράφούντος η επωνυμία του σχετικού ιατρικού ιδρύματος
            3. βεβαίωση από τον κατασκευαστή, ότι το προϊόν προορίζεται για την αποκλειστική χρήση από ένα συγκεκριμένο ασθενή, καθώς και το όνομα του ασθενούς, με την ένδειξη ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ.
4. έντυπο στο οποίο θα αναγράφονται από το συνταγογραφούντα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος καθώς και τα σχετικά ανθρωπομετρικά δεδομένα του ασθενούς.
            5. οδηγίες χρήσης και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα.

Χορήγηση αναλώσιμων υλικών από τα Ασφαλιστικά Ταμεία
: Με απόδειξη (και παραπεμπτικό) κατόπιν αποφάςεως πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ 
Με απόδειξη 
 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
Χορηγούνται απευθείας στον ασφαλισμένο, με την υποβολή στο ταμείο της ειδικής γνωμάτευσης του θεράποντα γιατρού και της απόδειξης αγοράς του φαρμακείου. 
 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
Με απόδειξη και με αίτησή του στο ταμείο, ο ασφαλισμένος εξοφλείται.
 
ΕΔΟΕΑΠ
Με αναλυτική απόδειξη του φαρμακείου (να αναγράφονται τα αναλώσιμα), ώστε να χορηγούνται τα αναλώσιμα που προβλέπονται από τους κανονισμούς του ταμείου. 
 
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ
Χορηγούνται με αίτηση επιστροφής δαπάνης. Δεν συνταγογραφούνται. 
 
ΕΤΕ
Με απόδειξη
 
ΕΥΔΑΠ
Με απόδειξη 
 
ΗΛΠΑΠ
Με απόδειξη
 
ΗΣΑΠ
Με απόδειξη και προέγκριση 
 
ΙΚΑ
  1. Οι βελόνες φυσιγγοσυρίγγων αναγράφονται μόνο μαζί με την ινσουλίνη και σε ποσότητα ανάλογη με τη συχνότητα των ενέσεων. Επίσης, μαζί με την αντιδιαβητική αγωγή (δισκία ή ινσουλίνη) αναγράφονται οι ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα και οι σκαριφιστήρες για λήψη αίματος.
Οι συμμετοχές των αναλωσίμων υλικών στο ΙΚΑ καθορίζονται ως εξής:

DownloadPDFΝόμος υπ' αριθμόν 1729/87 (Ν. 3459/2006)

DownloadPDFΠ.Δ.72/2006 - ΦΕΚ 73/Α'/6.4.2006 – Τροποποίηση του Π.Δ. 6/2000 (8/Α΄)

DownloadPDFΠ.Δ. 6/2000, ΦΕΚ 8Α/19.1.2000

Υποκατηγορίες

Ενημέρωση από τα υπουργεία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τον ΕΟΦ και τους φορείς υγείας σχετικά με τις τιμές και τον τρόπο διάθεσης των φαρμάκων.

Ενημέρωση από τα ασφαλιστικά ταμεία σχετικά με την εκτέλεση των συνταγών, τα ποσοστά συμμετοχής των φαρμάκων και τη σήμανση των προϊόντων.

Οι νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα που διέπουν τη φαρμακευτική νομοθεσία, καθώς και οι εγκύκλιοι των Υπουργείων σχετικά με τη φαρμακευτική δαπάνη, περίθαλψη και φροντίδα.

Τα προεδρικά διατάγματα που καθορίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των βοηθών φαρμακείου.

Φορολογικά στοιχεία για τον φαρμακοποιό και την επιχείρησή του.

300x300 SYFA 24
300x300 PFS Domestic Violence Banner
pesffa24
Nuro 400LC Banner MAR2023 copy
vian
SIGNATURE PAD BANNER 2
300x300 copy
300X300pharmacorner

Web Banner χάρτης Pharmacorner.gr